ا‌یسنا: نتایج یک پژوهش در کشور نشان می‌دهد بین خرخر و اختلالات رفتاری حرکتی در کودکان ارتباط وجود دارد. به گزارش ایسنا منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران، اختلالات رفتاری حرکتی خواب در کودکان از شیوع نسبتا بالایی برخوردار است و تاثیر بسزایی در کارهای روزمره و کیفیت زندگی دارد. از طرفی خرخر در کودکان یکی از مهم‎ترین دلایل اختلالات خواب است. لذا مطالعه‌ای با هدف تعیین ارتباط بین خرخر و اختلالات رفتاری حرکتی خواب در کودکان 2-12 ساله شهر قم توسط ابوالفضل مظفری، استادیار دانشگاه آزاد واحد قم انجام ...

ا‌یسنا: نتایج یک پژوهش در کشور نشان می‌دهد بین خرخر و اختلالات رفتاری حرکتی در کودکان ارتباط وجود دارد.

 

به گزارش ایسنا منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران، اختلالات رفتاری حرکتی خواب در کودکان از شیوع نسبتا بالایی برخوردار است و تاثیر بسزایی در کارهای روزمره و کیفیت زندگی دارد. از طرفی خرخر در کودکان یکی از مهم‎ترین دلایل اختلالات خواب است. لذا مطالعه‌ای با هدف تعیین ارتباط بین خرخر و اختلالات رفتاری حرکتی خواب در کودکان 2-12 ساله شهر قم توسط ابوالفضل مظفری، استادیار دانشگاه آزاد واحد قم انجام شد.

 

در این مطالعه که به صورت مورد شاهد طی سه ماه صورت گرفته، 100 کودک مبتلا به خرخر و 100 کودک غیر مبتلا به خرخر به روش نمونه‎گیری در دسترس مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده دو پرسشنامه استاندارد برلین و Childhood Sleep بود. اطلاعات توسط مصاحبه سازمان یافته از والدین کودکان گردآوری شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 

طبق یافته‎های این پژوهش، میانگین اختلالات رفتاری حرکتی در گروه مورد و شاهد به ترتیب 13.78 و11.45 بود. آزمون تی مستقل اختلاف معنی‎داری را بین میانگین نمره اختلالات رفتاری حرکتی بین دو گروه مورد و شاهد نشان داد. همچنین رابطه معنی‎داری بین خرخر و سابقه بزرگی آدنوئید و آپنه و اختلالات رفتاری حرکتی مشاهده شد. ولی بین سن کمتر و بیشتر از 7 سال با اختلالات رفتاری حرکتی و شدت خرخر با اختلالات رفتاری حرکتی رابطه معنی‎داری دیده نشد.

 

این مطالعه اهمیت اختلالات خواب به ویژه خرخر و اختلالات رفتاری حرکتی و ارتباط این دو را نشان می‎دهد. اهمیت دادن به این موضوعات موجب آگاهی والدین و همکاران در جهت تشخیص و درمان به موقع اختلالات خواب خواهد شد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه