خرافاتی که جنسیت جنین را مشخص می کرد!

خرافاتی که جنسیت جنین را مشخص می کرد!
سیب سبز: همین که مادری باردار می‌شود ، گمانه‌زنی‌ها برای داشتن دختر یا پسر شروع می‌شود به خصوص اگر خانمی فرزند اولش را باردار باشد، این موضوع برای خانواده خانم هم مهم می‎شود چون باید بدانند سیسمونی صورتی تدارک ببینند یا آبی!
 
خرافاتی که جنسیت جنین را مشخص می کرد! - تصویر 1
 
همین که مادری باردار می شود، گمانه زنی ها برای د اشتن دختر یا پسر شروع می شود به خصوص اگر خانمی فرزند اولش را بارد ار باشد، این موضوع برای خانواده خانم هم مهم می شود چون باید بد انند سیسمونی صورتی تدارک ببینند یا آبی!
 
اما جذابیت تشخیص و اظهار نظر د رباره جنسیت بچه آنقد ر زیاد است که تا نزد یک شد ن روز سونوگرافی و تشخیص جنسیت بچه توسط متخصص، مادر با تشخیص های مختلفی از سوی نزدیکان و آشنایانش روبه رو می شود که بر اساس باورها و اعتقادات قد یمی صورت گرفته است اما چقد ر تعیین جنسیت بدون سونوگرافی د قیق و باورهایی که از روی علائم ظاهری د رباره جنس جنین گفته می شود ، قابل استناد است؟!
 
علائم چه می گویند؟
 
براساس بعضی باورهای قد یمی، روش هایی وجود د ارد که می توان به کمک آنها پیش یا بد ون سونوگرافی هم به جنسیت بچه پی برد ؛ از جمله ضربان قلب.
 
گفته می شود اگر تعداد ضربان قلب کودک ۱۴۰بار در هر دقیقه یا بیشتر باشد ، فرزند دختر و اگر زیر ۱۴۰ضربه در دقیقه باشد، پسر است.
 
حتی اعتقاد ی هم وجود د ارد که می گوید اگر زن باردار میل شدیدی به خوردن غذاهای شور د اشته باشد ، فرزند ش پسر است و اگر شیرینی دوست د اشته باشد فرزند ش د ختر است. یکی از علائم د یگری که به آن بسیار استناد می شود ، تست انگشتر است.
 
در این روش حلقه را به نخی بلند می بندند و آن را بالای شکم زن بارد ار می گیرند . اگر حلق د ر جهت عقب و جلو حرکت کرد فرزند ، دختر است و اگر به صورت د ایره ای د ر بالای شکم حرکت کرد ، فرزند پسر است.
 
اعتقاد یا سرگرمی
 
با وجود آنکه بسیاری بر این عقیده هستند که انجام سونوگرافی به راحتی جنس کودک را مشخص می کند اما همچنان به بعضی باورها که برخی اوقات به شدت خرافاتی و نادرست است، نباید توجه کرد ؛ مثلا تیره شدن رنگ هاله سینه در زنان، خشک شدن دست ها، ادرار روشن، بزرگ شدن بینی و میل شدید برای مصرف پنیر و گوشت از دیگر علائمی است که در گذشته برای تشخیص جنسیت پسر مورد استفاد ه قرار می گرفت.
 
از طرفی بزرگ تر بودن سینه چپ نسبت به راست، ولع مصرف میوه و آب پرتقال و تا حدی بد حالی در طول بارداری از د یگر نشانه های د اشتن فرزند دختر عنوان شده است.
 
تعیین جنسیت بچه بدون سونوگرافی
 
د کتر مریم باوریان، متخصص زنان و زایمان: بیشتر موارد مربوط به تعیین جنسیت بچه بدون سونوگرافی به طب بوعلی سینا بازمی گردد . به طور مثال در بعضی متون آمده پسر سمت راست شکم مادر و د ختر در سمت چپ قرار می گیرد. اگرچه می شود روی بعضی از این موارد تا ۸۰ -۷۰ درصد حساب کرد ولی در موارد زیادی هم این باورها صادق نیست و ممکن است نتیجه درست نباشد.
 
از آنجا که احتمال دختر یا پسر بود ن ۵۰ درصد است با این موارد می توان کمی درصد احتمال را بالاتر برد و حــدس بهتری زد. خیلی اوقات زمانی که می خواهم جنسیت را تعیین کنم می بینم که پسرها بیشتر در سمت راست هستند اما باز هم مواردی را مشاهد ه می کنم که برعکس است بنابراین نمی توان با اطمینان این علائم را به کار برد.
 
گفته می شود ضربان قلب جنین پسر تندتر از دختر است اما واقعا نمی توان به طــور صد درصد ی به آن استناد کرد. درست است که همه اینها را ابوعلی سینا برحسب تجربه به دست آورده است اما امروز می توان از روش های دقیق تری برای تشخیص جنسیت بچه استفاد ه کرد .
 
بعضی از این باورها نیاز به تحقیق د ارد
 
به عنوان یک پزشک عقید ه دارم اگر بد ون تعصب به موضوع نگاه کنید بعضی از این باورها درست است و بعضی   دیگر هم نه. گاهی اوقات به موارد جالبی برمی خورید که نمی توانید منکر شوید. به عنوان مثال وقتی سر دل مادر می سوزد گفته می شود جنین در حال مو درآوردن است. سوزش سر دل مربوط به هفته ۲۵ بارداری است و دقیقا زمانی است که از نظر علمی نیز جنین مو درمی آورد.
 
باید به این موضوع دقت د اشت که این باورها با خرافات متفاوت هستند. تنگی نفس، ضربان قلب، شکل شکم، ورم صورت و چیزهایی از این دست را نمی توان در رده خرافات قرار داد. درست است که د ر کتاب های علمی پزشکی به هیچ کدام از این موارد اشاره نشد ه است ولی نمی توان با اطمینان آنها را رد کرد.
 
سونوگرافی خطری برای خانم های باردار ندارد
 
د کتر مجید انوشیروانی، متخصص طب سنتی: تا زمانی که روش د قیقی مانند سونوگرافی وجود د ارد نیازی به احتمالات طب سنتی برای تعیین جنسیت جنین نیست. واقعیت این است که سونوگرافی هیچ خطری برای خانم های باردار ندارد و می تواند با د قت بالا جنسیت جنین را تعیین کند بنابراین به نظر می رسد اتکا به روش های غیراختصاصی مانند شاقول گذاشتن روی نبض و علائم ظاهری مانند شکم تخم مرغی روش های ناموجهی هستند.
 
در واقع هیچ مطالعه ای که نشان د هد این روش ها هم عرض روش های بالینی است، وجود ندارد. معیارهای طب سنتی براساس ناظر است و آن طور که باید پارامتریک نیست و د ر آن حدس و گمان و تجربه نقش بیشتری دارد.
 
از آنجا که سونوگرافی ۲ پارامتر مهم برای اطمینان را دارد می توان راحت به آن اتکا کرد. کارآمد ی و ایمنی این روش بسیار بالاست و به همین دلیل طب سنتی نیز به آن اعتماد می کند. شیفتگی به امری کهنه فقط چون سنتی است نباید ما را از آنچه درست است د ور کند و ارجحیت باید با کارآمدی و ایمنی د ر هر روشی باشد.
 
جنسیت
نوزاد
بوعلی سینا
سونوگرافی
باورها
ضربان
قلب
جنین
دختر
پسر
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه